Search
Share: 
Om Oss

Kvalitet, säkerhet & miljö

För oss kommer säkerhet alltid i första hand. Alla aspekter av vår verksamhet hanteras alltid med största fokus på säkerhet, kvalitet, hälsa och miljö. Som verksamma i kärnkraftsbranschen är målet att vara föregångare när det gäller säkerhet och miljöansvar. Genom löpande utbildning motiverar vi våra medarbetare att arbeta ansvarsfullt och med hänsyn till samtliga kvalitets-, miljö-, hälso- och säkerhetsaspekter. Kontinuerliga förbättringar ska leda till att vi uppfyller gällande lagar och andra krav, att stråldoser och miljöpåverkan blir så små som möjligt och att arbetsmiljön är säker ur alla hänseenden.

I Sverige sker en löpande dialog med de myndigheter (t ex Strålsäkerhetsmyndigheten, Länsstyrelsen) som kontrollerar Westinghouse Electric Swedens verksamhet.

Westinghouse Electric Sweden AB är certifierat enligt både ISO 9001 och ISO 14001.

Vår verksamhetspolicy

Westinghouse ska vara den mest uppskattade leverantören av ledande kärnkraftsteknologi.

Detta uppnår vi genom att:
• Säkerhet har högsta prioritet. Vi lever efter våra riktlinjer för säkerhet för att upprätthålla och utveckla säkerheten i vår verksamhet.
• Producera säkra, tillförlitliga produkter och tjänster som möter våra kunders behov samt uppfyller lagar och myndighetskrav.
• Vara ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt företag där varje leverans är en rekommendation för en kommande affärer.
• Vi agerar på ett ansvarsfullt sätt och värnar om miljön, allmänheten samt våra medarbetares arbetsmiljö och hälsa. Vi strävar efter att vara energieffektiva, reducera avfall och förebygga föroreningar från vår verksamhet.
• Var och en är delaktig i, och tar ansvar för, att arbeta förebyggande med erfarenhetsåterföring och ständiga förbättringar.
• Vår verksamhet präglas av öppenhet och saklighet. Vi respekterar och uppträder med integritet.

Våra miljömål

Westinghouse Electric Sweden arbetar ständigt med att minska den påverkan som vår verksamhet har på miljön. 

Nedanstående tabell visar de tillståndsgränser vår verksamhet är ålagda att följa för utsläpp till luft och vatten. För att säkerställa att vi efterlever dessa tillståndsgränser sätter vi varje år upp egna interna mål.

För utsläpp till spillvattennätet var vårt interna mål under 2017 25 % av tillståndsgränsen och för utsläpp till luft är vårt interna mål 45 % av tillståndsgränsen. Nedan presenteras tillståndsgränser, våra egna mål samt summan av våra utsläpp för 2017.

Utsläpp till spillvattennät (kg) 2017
Faktiskt utsläpp Internt mål Tillstånd
U 0,1  0,8            4
F 4,9 15 75
NO3 6,4 80 400
NH3 11,3 30 150

 

Utsläpp till luft (kg) 2017
Faktiskt utsläpp Internt mål Tillstånd
U 0,025 0,225 0,5
VOC* 3 402 4 500 10 000
Ammoniak 2 279 4 050 9 000
NOx 5 292 4 950            11 000

*metanol, etanol och isopropanol


I december 2017 uppkom en driftstörning i WSEs luftreningsanläggning i samband med ett strömavbrott vilket bidrog till att det interna målet för NOx överskreds.

Har du frågor gällande kvalitet, miljö hälsa eller säkerhet är du välkommen att kontakta vår chef för QEHS (Quality, Environment, Health & Safety).