Search
Share: 
Om Oss

Kvalitet, säkerhet & miljö

För oss kommer säkerhet alltid i första hand. Alla aspekter av vår verksamhet hanteras alltid med största fokus på säkerhet, kvalitet, hälsa och miljö. Som verksamma i kärnkraftsbranschen är målet att vara föregångare när det gäller säkerhet och miljöansvar. Genom löpande utbildning motiverar vi våra medarbetare att arbeta ansvarsfullt och med hänsyn till samtliga kvalitets-, miljö-, hälso- och säkerhetsaspekter. Kontinuerliga förbättringar ska leda till att vi uppfyller gällande lagar och andra krav, att stråldoser och miljöpåverkan blir så små som möjligt och att arbetsmiljön är säker ur alla hänseenden.

I Sverige sker en löpande dialog med de myndigheter (t ex Strålsäkerhetsmyndigheten och Länsstyrelsen) som kontrollerar Westinghouse Electric Swedens verksamhet.

Westinghouse Electric Sweden AB är certifierat enligt både ISO 9001 och ISO 14001.

Vår verksamhetspolicy

Westinghouse Electric Sweden ska vara den mest uppskattade leverantören av ledande kärnkraftsteknologi. Detta uppnår vi genom att:

 • Vi lever efter våra Riktlinjer för säkerhet för att upprätthålla och utveckla vår verksamhet. Säkerhet har högsta prioritet.
 • Känna till de särskilda kännetecken och unika risker som är förknippade med kärnkraftsindustrin. Vi är en del av god säkerhetskultur. 
 • Vara ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt företag där vi producerar säkra, tillförlitliga produkter och tjänster som möter våra kunders behov. Varje leverans är en rekommendation för kommande affärer.
 • Tolka och implementera lagar och andra krav som berör vår verksamhet samt säkerställa efterlevnad genom tillämpliga metoder.
 • Proaktivt identifiera och utvärdera risker och möjligheter. Genom effektiva barriärer minimerar vi konsekvenserna av negativa aspekter. 
 • Arbeta för en effektiv hushållning av naturresurser samt förhindra föroreningar till luft, mark och vatten för att minska vår miljö- och klimatpåverkan. 
 • Vi ser till att vår verksamhet bedrivs på ett sätt som tillgodoser våra egna och våra intressenters behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 
 • Tillhandahålla en säker och hälsofrämjande arbetsmiljö genom att identifiera faror och förebygga arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar med en vision om att inga allvarliga säkerhetsincidenter och olyckor ska inträffa. 
 • Varje medarbetare känner till sin roll och deltar aktivt i arbetet med kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet (QEHS). Medarbetarnas deltagande genom samråd är en framgångsfaktor i detta arbete. 
 • Främja en kultur och öppenhet, medvetenhet, engagemang och ansvar för QEHS frågor både internt och externt genom erfarenhetsåterföring. 
 • Fastställa meningsfulla, realistiska mål och arbeta för ständig förbättring av våra resultat och vår verksamhet.  


Våra miljömål

Westinghouse Electric Sweden arbetar ständigt med att minska den påverkan som vår verksamhet har på miljön. 


Har du frågor gällande kvalitet, miljö hälsa eller säkerhet är du välkommen att vi telefonväxeln kontakta vår chef för QEHS (Quality, Environment, Health & Safety).