Warunki korzystania

Wszystkie informacje na tej Stronie internetowej udostępniane przez Westinghouse Electric Company LLC lub co najmniej jedną z jej spółek zależnych, podmiotów powiązanych lub dostawców (zwanych łącznie „WESTINGHOUSE”) uznaje się za prawidłowe w chwili ich publikacji. Jednakże żadne postanowienie w niniejszym dokumencie nie powinno być interpretowane jako konkretne zobowiązanie WESTINGHOUSE do aktualizacji lub poprawienia informacji na tej Stronie internetowej. WESTINGHOUSE zastrzega sobie prawo do zmiany lub poprawienia treści na Stronie internetowej w każdej chwili i bez uprzedzenia. WESTINGHOUSE jest właścicielem wszystkich informacji na tej Stronie internetowej, a także właścicielem wszystkich praw autorskich do takich informacji. Kopie dokumentów zawarte na tej stronie mogą być sporządzane wyłącznie do celów informacyjnych i na ścisły użytek prywatny.

O ile nie określono inaczej, wszystkie korporacyjne lub firmowe nazwy, logo oraz zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe znajdujące się na tej stronie stanowią własność WESTINGHOUSE i nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody. Nazwa handlowa Westinghouse, „W w kółku”, ligatura Westinghouse oraz fraza „You can be sure...”, a także znaki towarowe Westinghouse Electric Corporation są wykorzystywane przez Westinghouse Electric Company LLC na mocy licencji ze strony Westinghouse Electric Corporation.

Wszyscy odwiedzający przekazujący informacje na tej Stronie internetowej przyznają WESTINGHOUSE pełne prawa do przekazywania w odniesieniu do takich informacji, a także upoważniają WESTINGHOUSE do wykorzystywania takich informacji zgodnie z wyborem WESTINGHOUSE. Wszelkie informacje przekazane przez odwiedzających będą traktowane przez WESTINGHOUSE jak niepoufne i muszą być prawidłowe, zgodne z prawem i nie mogą naruszać interesów stron trzecich.

WESTINGHOUSE nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących kompletności lub prawidłowości treści na stronie ani treści na żadnej stronie podłączonej do tej strony za pomocą łącza hipertekstowego lub hotlinku. Hotlinki są udostępniane jako usługa użytkownikom Strony internetowej WESTINGHOUSE, a Państwo ponoszą całkowitą odpowiedzialność za aktywację któregokolwiek z tych linków. Odwiedzający ponoszą całkowite ryzyko związane z poleganiem na jakichkolwiek informacjach opublikowanych na tej stronie. Żadne treści na tej stronie nie powinny być interpretowane jako zalecenie korzystania z jakichkolwiek informacji, produktu ani sprzętu, procesu ani formuły, które naruszają jakiekolwiek prawa własności intelektualnej stron trzecich, w tym patenty, prawa autorskie czy znaki towarowe stron trzecich. WESTINGHOUSE nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, ani wyraźnych, ani dorozumianych, o tym, że wykorzystanie jakichkolwiek informacji znajdujących się na tej Stronie internetowej nie będzie naruszało żadnych praw własności intelektualnej stron trzecich, w tym patentów, praw autorskich czy znaków towarowych stron trzecich:

MATERIAŁY NA TEJ STRONIE INTERNETOWE SĄ UDOSTĘPNIANE „W STANIE, W JAKIM SĄ DOSTĘPNE” BEZ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. WESTINGHOUSE ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM M.IN. DOROZUMIANE GWARANCJE ZDATNOŚCI DO HANDLU I PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. WESTINGHOUSE NIE GWARANTUJE ANI NIE OŚWIADCZA, ŻE INFORMACJE ZAWARTE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ PRAWIDŁOWE, KOMPLETNE, W PRAWIDŁOWEJ KOLEJNOŚCI, WIARYGODNE ANI AKTUALNE, ANI ŻE STRONA BĘDZIE DZIAŁAŁA BEZ ZAKŁÓCEŃ I NIE BĘDZIE ZAWIERAŁA BŁĘDÓW.

W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, OBEJMUJĄCYCH MIĘDZY INNYMI NARUSZENIE UMOWY, DELIKT LUB ZANIEDBANIE, WESTINGHOUSE NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, RETORSYJNE ANI WYNIKOWE (W TYM UTRACONE ZYSKI), KTÓRE WYNIKAJĄ Z JAKICHKOLWIEK BŁĘDÓW, NIEŚCISŁOŚCI, POMINIĘĆ, WAD, NIEAKTUALNOŚCI LUB NIEETYCZNOŚCI JAKICHKOLWIEK TREŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ ALBO WYKORZYSTYWANIA BĄDŹ NIEMOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB JAKICHKOLWIEK TREŚCI NA NIEJ ZAWARTYCH LUB W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM. W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WESTINGHOUSE WOBEC UŻYTKOWNIKÓW TEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK STRATY, SZKODY LUB ROSCZENIA ZWIĄZANEGO Z TĄ STRONĄ INTERNETOWĄ LUB WYNIKAJĄCE Z NIEJ NIE PRZEKRACZA CAŁKOWITYCH KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA UZYSKANIE DOSTĘPU DO TEJ STRONY, JEŚLI ISTNIEJĄ.

Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa Stanu Pensylwanii, bez wpływu na postanowienia dotyczące wyboru prawa. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez właściwy sąd za sprzeczne z prawem, nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia zachowują pełną moc prawną.