Pogoji uporabe

Vse informacije na tem spletnem mestu, ki jih je objavila družba Westinghouse Electric Company LLC ali ena ali več njenih podružnic, povezanih družb ali dobaviteljev (skupaj "WESTINGHOUSE"), so bile po našem najboljšem vedenju pravilne v času objave. Vendar pa se nič na tem spletnem mestu ne sme razlagati kot specifična obveznost družbe WESTINGHOUSE za posodobitev ali popravek informacij na tem spletnem mestu. Družba WESTINGHOUSE si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez obvestila spremeni ali popravi vsebino spletnega mesta. Družba WESTINGHOUSE je lastnica vseh informacij na tem spletnem mestu in lastnica vseh avtorskih pravic zanje. Dokumente s tega spletnega mesta je dovoljeno kopirati izključno v informativne namene in za strogo zasebno uporabo.

Razen če ni navedeno drugače, so vsa korporativna imena in imena podjetij, logotipi ter registrirane in neregistrirane blagovne znamke na tem spletnem mestu last družbe WESTINGHOUSE in jih ni dovoljeno uporabiti brez predhodnega pisnega dovoljenja. Trgovsko ime Westinghouse, logotip "W v krogu", ligatura Westinghouse in slogan "You can be sure ..." so blagovne znamke družbe Westinghouse Electric Corporation ter jih uporablja družba Westinghouse Electric Company LLC z dovoljenjem družbe Westinghouse Electric Corporation.

Vsi obiskovalci, ki posredujejo informacije na to spletno mesto, podeljujejo družbi WESTINGHOUSE polne pravice prenosa v zvezi s temi informacijami ter pooblaščajo družbo WESTINGHOUSE za uporabo teh informacij po izbiri družbe WESTINGHOUSE. Vse informacije, ki jih posredujejo obiskovalci, bo družba WESTINGHOUSE obravnavala kot informacije, ki niso zaupne. Biti morajo točne, zakonite in ne smejo kršiti pravic tretjih oseb.

Družba WESTINGHOUSE ne daje nikakršnih izjav ali jamstev v zvezi s popolnostjo ali točnostjo vsebine spletnega mesta ali vsebine na kateremkoli spletnem mestu s hiperpovezavo ali "vročo povezavo" do tega spletnega mesta. Vroče povezave so na voljo kot storitev za uporabnike spletnega mesta WESTINGHOUSE in vi ste v celoti odgovorni za aktiviranje katerekoli od teh povezav. Obiskovalci prevzemajo celotno tveganje glede zanesljivosti katerekoli informacije, objavljene na tem spletnem mestu. Nič na tem spletnem mestu se ne sme razlagati kot priporočilo za uporabo katerihkoli informacij, izdelka ali opreme, postopka ali formulacije, ki kršijo katerekoli pravice intelektualne lastnine tretjih oseb, vključno s patenti, avtorskimi pravicami ali blagovnimi znamkami tretjih oseb. Družba WESTINGHOUSE ne daje nobenih izjav ali jamstev, bodisi izrecnih ali impliciranih, da uporaba katerihkoli informacij na tem spletnem mestu ne bo kršila pravic intelektualne lastnine tretjih oseb, vključno s patenti, avtorskimi pravicami ali blagovnimi znamkami tretjih oseb.

Gradivo na tem spletnem mestu je na voljo "kakršno je", brez kakršnihkoli jamstev, bodisi izrecnih ali impliciranih, v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Družba Westinghouse zavrača vsa jamstva, izrecna ali implicirana, kar med drugim vključuje implicirana jamstva o ustreznosti za prodajo in primernost za določen namen. Družba Westinghouse ne jamči ali izjavlja, da so informacije na tem spletnem mestu točne, popolne, pravilno razvrščene, zanesljive ali pravočasne ali da bo spletno mesto delovalo neprekinjeno ali bo brez napak.

Pod nobenim pogojem, kar med drugim vključuje kršitev pogodbe, civilno odgovornost ali malomarnost, družba Westinghouse ne odgovarja za nobeno neposredno, posredno, posebno, kazensko ali posledično škodo (vključno z izgubo dobička), ki nastane zaradi ali v zvezi z napakami, nepravilnostmi, opustitvami, pomanjkljivostmi, nepravočasnostjo ali ponarejenostjo katerekoli vsebine na spletnem mestu, ali za uporabo ali nezmožnost uporabe tega spletnega mesta ali katerekoli njegove vsebine. Skupna odgovornost družbe Westinghouse do uporabnikov tega spletnega mesta za kakršnokoli izgubo, škodo ali zahtevke, povezane z ali nastale zaradi tega spletnega mesta, v nobenem primeru ne more presegati skupnih zneskov, ki jih je uporabnik plačal za dostop do tega spletnega mesta (če obstajajo).

To pogodbo urejajo zakoni Pensilvanije, brez učinka na izbiro zakonskih določb. Če za katerokoli določbo te pogodbe pristojno sodišče ugotovi, da je nezakonita, neveljavna ali neizvršljiva, preostale določbe ostanejo v polni veljavi.