Användarvillkor

All information på denna webbplats som görs tillgänglig av Westinghouse Electric Company LLC eller av ett eller flera av dess dotterbolag, dotterbolag eller leverantörer (sammantaget "WESTINGHOUSE") anses vara korrekt vid tidpunkten för inlägget. Inget häri ska dock tolkas som en specifik WESTINGHOUSE skyldighet att uppdatera eller korrigera information på denna webbplats. WESTINGHOUSE förbehåller sig rätten att ändra eller korrigera webbplatsens innehåll när som helst utan föregående meddelande. WESTINGHOUSE är ägare till all information på denna webbplats och ägare till all upphovsrätt till sådan information. Kopior av dokument som finns på denna webbplats får endast göras i informationssyfte och strikt privat användning.

Om inte annat anges är alla företags- och företagsnamn, logotyper och registrerade och oregistrerade varumärken som anges på denna webbplats WESTINGHOUSE egendom och får inte användas utan föregående skriftligt tillstånd. Handelsnamnet Westinghouse, "cirkeln W", ligaturen Westinghouse och frasen "Du kan vara säker på..." är varumärken som tillhör Westinghouse Electric Corporation och används av Westinghouse Electric Company LLC under licens från Westinghouse Electric Corporation.

Alla besökare som tillhandahåller information till denna webbplats ger WESTINGHOUSE fullständiga överföringsrättigheter som är relevanta för sådan information, och ger WESTINGHOUSE tillstånd att använda sådan information som WESTINGHOUSE väljer. All information som tillhandahålls av besökare kommer att behandlas av WESTINGHOUSE som icke-konfidentiell och måste vara korrekt, laglig och inte skadlig för tredje parts intressen.

WESTINGHOUSE ger inga som helst utfästelser eller garantier angående fullständigheten eller riktigheten av webbplatsens innehåll, eller innehållet på någon webbplats hypertext länkad eller "hot-länkad" till denna webbplats. Heta länkar görs tillgängliga som en tjänst för användare av WESTINGHOUSE webbplats, och du är helt ansvarig för att aktivera någon av dessa länkar. Besökare tar hela risken att förlita sig på all information som publiceras på denna webbplats. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som en rekommendation att använda någon information, produkt eller utrustning, process eller formulering som gör intrång i någon tredje parts immateriella rättigheter, inklusive tredje parts patent, upphovsrätter eller varumärken. WESTINGHOUSE lämnar inga som helst utfästelser eller garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, att användningen av information på denna webbplats inte kommer att göra intrång i någon tredje parts immateriella rättigheter, inklusive tredje parts patent, upphovsrätter eller varumärken.

MATERIALET PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS I ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. WESTINGHOUSE FRÅSÄR SIG ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. WESTINGHOUSE GARANTERAR ELLER REPRESENTERAR INTE ATT INFORMATIONEN SOM FINNS PÅ DENNA WEBBPLATS ÄR KORREKT, FULLSTÄNDIG, KORREKT SEKVENSERAD, PÅlitlig ELLER LIDLIG, ELLER ATT WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA AVBROTT ELLER FELFRI.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KONTRAKTSBROTT, SKADESTÅND ELLER vårdslöshet, KOMMER WESTINGHOUSE ANSVARIGT FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, STRAFSKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE ETT FÖRLUST AV FÖRLÅTANDE) FEL, ONEXAKTIGHETER, UNDERLATEN, DEFEKT, OAKTUALITET ELLER OÄKTHET HOS NÅGOT INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN, ELLER ANVÄNDNING ELLER OFÖJLIGHET ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGOT INNEHÅLL DÄR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA WESTINGHOUSES SAMLADE ANSVAR MOT ANVÄNDARE AV DENNA WEBBPLATS FÖR NÅGON FÖRLUST, SKADA ELLER ANSPRÅK SOM ÄR relaterade till eller härrör från DENNA WEBBPLATS ÖVERSKRIVA DE TOTALA BELOPP SOM BETALAS AV ANVÄNDAREN FÖR TILLGÅNG TILL EN PLATS.

Detta avtal ska styras av lagarna i Pennsylvania, utan påverkan på dess lagvalsbestämmelser. Om någon bestämmelse i detta avtal av en domstol med behörig jurisdiktion anses vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska de återstående bestämmelserna förbli i full kraft och verkan.