Tar ansvar för vår miljöpåverkan

Westinghouse miljöprogram har formulerats med utgångspunkt i FNs globala mål och hur vår verksamhet påverkar miljön. Målen anger tydligt vad som krävs av oss som verksamhet för att bidra till omställningen till en mer hållbar värld.

För oss kommer säkerhet alltid i första hand. Alla aspekter av vår verksamhet hanteras alltid med största fokus på säkerhet, kvalitet, hälsa och miljö. Som verksamma i kärnkraftsbranschen är målet att vara föregångare när det gäller säkerhet och miljöansvar. Genom löpande utbildning motiverar vi våra medarbetare att arbeta ansvarsfullt och med hänsyn till samtliga kvalitets-, miljö-, hälso- och säkerhetsaspekter. Kontinuerliga förbättringar ska leda till att vi uppfyller gällande lagar och andra krav, att stråldoser och miljöpåverkan blir så små som möjligt och att arbetsmiljön är säker ur alla hänseenden. I Sverige sker en löpande dialog med de myndigheter (t ex Strålsäkerhetsmyndigheten och Länsstyrelsen) som kontrollerar Westinghouse Electric Swedens verksamhet.

Westinghouse Electric Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001 samt ISO 14001 och vårt affärsområde Decontamination and Decommissioning Solutions är även certifierade enligt ISO 45001.

Vår verksamhetspolicy

Westinghouse Electric Sweden ska vara den mest uppskattade leverantören av ledande kärnkraftsteknologi. Detta uppnår vi genom:

 • Vi lever efter våra ”Riktlinjer för säkerhet” för att upprätthålla och utveckla vår verksamhet. Riktlinjerna beskriver vårt arbete med konventionell säkerhet likväl som nukleär säkerhet. Nukleär säkerhet beaktas i beslutsfattandet och äventyras inte av de beslut som fattas.
 • Känna till de särskilda kännetecken och unika risker som är förknippade med kärnkraftsindustrin och säkerställer att alla aktiviteter som berör produkter och tjänster, med möjlig påverkan på nukleär säkerhet, utförs med hög kvalitet. Den nukleära säkerheten har alltid högsta prioritet.
 • Vara ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt företag där vi producerar hållbara, säkra och tillförlitliga produkter och tjänster som möter våra kunders behov. Varje leverans är en rekommendation för kommande affärer.
 • Tolka, implementera och efterleva de lagar och övriga bindande krav som berör vår verksamhet, genom tillämpliga metoder och hög kvalitet.
 • Proaktivt identifiera och utvärdera risker och möjligheter. Genom effektiva barriärer minimerar vi negativa konsekvenser.
 • Vi ser till att vår verksamhet bedrivs på ett hållbart sätt som tillgodoser våra egna och våra intressenters behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
 • Arbeta för hållbar utveckling genom att hushålla med naturresurser samt förhindra utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten.
 • Tillhandahålla en säker och hälsofrämjande arbetsmiljö genom att identifiera potentiella faror och förebygga arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar, med en vision om att inga allvarliga säkerhetsincidenter eller olyckor ska inträffa. Ständig utveckling av arbetsmiljön sker i nära samråd med berörda medarbetare.
 • Varje medarbetare känner till sin roll och deltar aktivt i arbetet med kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet (QEHS). Medarbetarnas deltagande genom samråd är en framgångsfaktor även i detta arbete.
 • Främja en kultur av öppenhet, medvetenhet, engagemang och ansvar för QEHS-frågor både internt och externt genom erfarenhetsåterföring, där nukleär säkerhet alltid har högsta prioritet.
 • Fastställa meningsfulla och realistiska mål samt arbeta för ständig förbättring av våra resultat och vår verksamhet. Mål och strategier omfattar säkerhet (såväl nukleär som konventionell), miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Vårt miljöprogram

Westinghouse miljöprogram har formulerats med utgångspunkt i FNs globala mål och hur vår verksamhet påverkar miljön. Målen anger tydligt vad som krävs av oss som verksamhet för att bidra till omställningen till en mer hållbar värld. Resultatet från värdering av vår miljöpåverkan fastslår att vi tydligt påverkar miljön i form av:

 • Utsläpp av klimatpåverkande gaser från vår produktion, våra kontor och resor. Dessa utsläpp motsvarar ca 4,5% av Västmanland läns årliga utsläpp. Att minimera dessa går direkt linje med det globala mål 13 - Begränsa Klimatförändringarna och en halvering av utsläppen till 2030.
 • Användning av energi i form av el, värme och kyla från våra fastigheter och produktionsprocesser. Att använda energin mer effektivt är en kritisk förbättring för att minska klimatförändringarna vilket beskrivs i mål 7 - Hållbar energi för alla och delmålet 7.3 att energieffektiviseringen behöver fördubblas.
 • Generering av avfall, både kärnavfall och konventionellt avfall som idag på årsbasis uppgår till volymer motsvarande ca 4000 hushåll. Vi behöver minimera avfallsuppkomsten, öka återanvändningen och uppnå en mer hållbar konsumtion för att minska resursanvändningen och utsläpp av klimatpåverkande gaser. Det fastställs i mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion som bl a fastställer mål på återvinningsgrad och materialanvändning per capita. Mål som om de inte möts i värsta fall riskerar att öka de globala utsläppen av klimatpåverkande gaser med 43% till 2060.

Bränslefabriken minskar koldioxidutsläppen i Europa med 200 miljoner ton varje år

Mellan 60-70% av all elproduktion i världen produceras av fossila bränslen. Fördelen med dessa bränslen är bl a att de är stabila och planerbara, dvs att de har en jämn elproduktion till elnätet och de kan användas just när det behövs el. En av de verkligt stora nackdelarna med de fossila kraftkällorna är att de släpper ut oerhört mycket koldioxid.

Stabila och planerbara energikällor som har väldigt låga koldioxidutsläpp är vattenkraften och kärnkraften. Bekymret är att de endast står för ungefär 16% (vattenkraft) respektive 10% (kärnkraft) av den totala elproduktionen i världen. En framtid med ökad elektrifiering och elkonsumtion kräver en kombination av förnyelsebara energikällor och stabila och planerbara energikällor som har låga koldioxidutsläpp. I Sverige har vi vattenkraft som i dagsläget står för drygt 40% av elproduktionen och kärnkraften med dagens sex reaktorer i drift som står för lite drygt 30% av elproduktionen. I Europa och i världen finns i nuläget inte dessa goda förutsättningar till stabil och planerbar elproduktion med låga koldioxidutsläpp i kombination med väderberoende förnyelsebar kraftproduktion, därför står kol och gas för över 60% av all elproduktion.

I vår bränslefabrik i Västerås produceras mycket kärnbränsle till många reaktorer i framförallt Europa. Den årliga produktionen som levereras till våra kunder innehåller lika mycket energi som cirka 100 miljoner ton kol. Det innebär att med vårt bränsle från fabriken i Västerås kan våra europeiska kärnkraftskunder få bort 100 miljoner ton kol från den europeiska elproduktionen, som annars hade inneburit koldioxidutsläpp på ungefär 200 miljoner ton - varje år. Det är vi oerhört stolta över och vi håller nu på att utöka vår kärnbränsleproduktion ytterligare.

För att sätta nyttan av bränslefabriken i Västerås årliga produktion i perspektiv, så innebär minskade koldioxidutsläpp på 200 miljoner ton en minskning varje år med lika mycket koldioxid som hela Sverige släpper ut under fyra år (cirka 50 miljoner ton/år).

IPCC's Livscykelanalys for olika energislag